Har du läst SD:s principprogram?

Här hade jag egentligen tänkt ta upp debatten om huruvida Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Jag tänkte rada upp ett hundratal tecken på att så är fallet, från partiets ursprung och historia till hur dagens ”nolltolerans” sedan länge är avslöjad som en pappersprodukt för att lättare sälja partiets politik. Men jag inser det lönlösa. Dels är det egentligen inte det som är viktigt, om det går att stämpla en viss etikett på partiet. Dels vet ni som röstar på partiet redan allt detta (eller borde veta) – men väljer uppenbarligen att bortse ifrån det. Då hjälper inga upplysningar i världen.

Kan vi i stället för en stund släppa den metadiskussionen och diskutera vad partiet egentligen står för – om de själva får tala – och vad som gör så många så upprörda?

Många SD-sympatisörer inleder varje försök att ifrågasätta deras val med ”men du har ju inte läst partiprogrammet”. Jo, det har jag. Många gånger. Har du?

Saken är den att även om formuleringarna filats om många gånger för att bli mer tilltalande för en bredare publik är politiken nästan exakt densamma som den alltid har varit.

Ett problematiskt parti

Det Sverigedemokraterna gör är att systematiskt måla ut invandringen som orsak till problem inom i stort sett alla samhällsområden: ekonomi, sociala klyftor, arbetslöshet, bostadsbrist, kriminalitet, skola och sjukvård. Jag tror inte på ett samhälle som på det sättet skyller sina tillkortakommanden på en enskild grupp människor. Det kanske är så att vi verkligen behöver minska flyktingmottagandet, men det kommer i så fall inte att lösa alla andra politikområden som genom ett trollslag för att ”sammanhållningen” eller ”den kulturella enhetligheten” ökar.

För notera hur det i så gott som alla områden i deras principprogram finns formuleringar om hur mycket bättre det hade fungerat om befolkningen hade varit mer homogen. Observera att det inte handlar om att ”hjälpa dem som redan är här” eller få mer pengar över till vare sig undernärda pensionärer eller bistånd. Det handlar om problem med att olika kulturer lever tillsammans och hur det hotar ”den nationella identiteten”.

Vad är problemet med detta nu då? Jag tror på ett mångkulturellt samhälle, jag tror på integration, jag tror på religionsfrihet. Jag tror inte på nationalism. Alltså är jag inte kompatibel med SD och behöver enligt Jimmie Åkesson assimilera mig jag med – det vill säga tänka över mina synder tills jag håller med SD och blir en “Sverigevän”. Ett väldigt totalitärt synsätt som gränsar till… (Nej, visst nej, så får man ju inte säga i det här landet längre.)

Nu säger jag absolut inte att det inte finns problem i samhället som kan kopplas till kulturkrockar, segregation eller religiös extremism. Jag håller med om att de övriga partierna i mångt och mycket har duckat i dessa frågor. Men SD har inga som helst lösningar som vare sig är realistiska i dagens globala samhälle eller tilltalar mitt personliga sätt att se på människors lika värde.

Sammanfattning av SD:s grundideologi

I SD:s värld finns det bättre och sämre “kulturer” (man skulle kunna översätta det med folk, men låt oss inte gå dit). Allra bäst är förstås den svenska kulturen. Om du ska bo i Sverige måste du överge ditt ursprung och assimilera dig till den svenska kulturen. Du måste helt enkelt bete dig svenskt, inte sticka ut, inte ställa krav, inte ligga samhället till last och inte störa ordningen eller sammanhållningen.

SD vill inte ha någon mångkultur, ingen integration. De vill dra in ALLT stöd till integrationsåtgärder. Som invandrare är det upp till dig att “bli svensk” eller inse att du inte passar in och åka “hem”.

SD tror inte att människor från vissa kulturer alls kan anpassa sig till att bo i västvärlden. Det gäller i synnerhet muslimer. De vill helt enkelt strypa invandringen från muslimska länder och inskränka religionsfriheten för de muslimer som redan är i landet. Det är klart att du FÅR vara muslim, också, om du finner dig i ovanstående regler: anpassa dig, kräv inget och stör inte vår svenska idyll med till exempel konstiga kläder eller byggnader.

När SD själva får tala om vad de står för

Nu har jag raljerat nog och låter SD:s egna principprogram tala (rubrikerna är mina, allt annat är ordagrant citerat):

Gemensam nationell och kulturell identitet en hörnsten i demokratin

Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati. (Sverigedemokraterna och demokratin, s. 6)

Den nedärvda essensen och bristande rasbiologiska forskningen

Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. (Sverigedemokraterna och människan, s. 8)

Empati kräver ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader

För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle. (Sverigedemokraterna och människan, s. 8)

Risk för katastrof

Vi kan också konstatera att historiska försök med att bygga starka kollektiv som är större än nationen ofta har misslyckats, ibland med katastrofala följder som i till exempel före detta Jugoslavien, och att sådana försök därför bör undvikas då de är förenade med stora risker. (Sverigedemokraterna och människan, s. 8)

Förbrödring och nationell solidaritet med hög moral, lag och ordning

Strävan efter att ersätta klasskamp och hat med förbrödring och nationell solidaritet, strävan efter att ersätta revolutionära tendenser med ansvarstagande reformer och strävan efter att ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med trygghet, hög moral och lag och ordning. Vi delar också den tidiga europeiska socialkonservatismens analys att nationalismen och stärkandet av samhörigheten på den nationella identitetens och den gemensamma kulturens och historiens grund är det kanske viktigaste medlet för att förverkliga de ovan nämnda strävandena. (Sverigedemokraterna och socialkonservatismen, s. 11)

För att bli assimilerad måste du se den svenska historien som din egen

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. (Sverigedemokraterna och nationen, s. 15)

Assimilering är problemfylld och kan ta flera generationer – om den alls är möjlig

Det faktum att vi ser assimilering som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma som att vi också ser den som okomplicerad. Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld och historien visar att det ibland kan ta flera generationer innan den är slutförd och i vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget, utan leder istället till uppkomsten av segregerade och särkulturella samhällen. Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska. (Sverigedemokraterna och nationen, s. 15)

Om vikten av svensk identitet

Vi tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt av statens medborgare också har en svensk identitet. Vi inser och accepterar dock att det alltid kommer att finnas en viss andel av medborgarna som inte uppfattar sig som svenska. Vi ser inget större problem med detta så länge denna grupp är begränsad, accepterar svenska lagar, normer och traditioner och inte bidrar till ökad segregation och motsättningar. (Sverigedemokraterna och nationen, s. 16)

Lika barn leker samma lekar

Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system. (Sverigedemokraterna och kulturen, s. 18)

Gemensamma myter viktigt för välfärden

Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av gemenskap. (Sverigedemokraterna och kulturen, s. 19)

Vissa kulturer är uppenbart bättre än andra

Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen. Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem. (Sverigedemokraterna och kulturen, s. 20)

Mångkulturen dålig för nationens fortlevnad

Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.

I vår tolkning är begreppet mångkulturalism synonymt med den politiska idén om att det är positivt för ett samhälle att inom sig rymma en mängd olika nationella kulturer, sakna en överordnad majoritetskultur och att aktivt arbeta för att invandrargrupper skall bevara sin ursprungliga kultur och identitet. Huruvida slutmålet med de mångkulturalistiska strävandena är att skapa ett samhälle där alla nationella kulturer upplöses och sammanblandas till en ny gemensam mångkultur eller om det är att särkulturellt samhälle där en mängd vitt skilda nationella kulturer existerar parallellt inom samma stat, är för oss ovidkommande. Vår uppfattning är att bägge dessa scenarion kommer att leda till ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som följd. (Sverigedemokraterna och mångkulturalismen, s. 21)

Observera att det inte är mångkultur om vi gillar er mat

Värt att notera är att förekomsten av invandrare och utländska kulturimpulser inte per automatik gör ett samhälle mångkulturellt enligt vår definition. Ett samhälle likt till exempel det svenska samhället på 1960-talet, med en uttalat överordnad majoritetskultur och en aktiv assimileringspolitik, men som inom sig rymmer en begränsad mängd invandrade individer av annan kulturell bakgrund som ännu inte är fullt ut assimilerade och som hyser ytliga utländska kulturimpulser i form av till exempel mat, kläder och dans, som den infödda befolkningen tagit till sig och uppskattar, är således inte att betrakta som en mångkultur enligt vår definition. (Sverigedemokraterna och mångkulturalismen, s. 21)

Du ska överge din ursprungliga kultur och identitet

Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen. Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. (Sverigedemokraterna och mångkulturalismen, s. 21)

Endast svensk kultur ska bevaras

Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. Parallellt med detta skall stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska kulturarvet öka. (Sverigedemokraterna och mångkulturalismen, s. 21)

Det är ditt eget ansvar att assimilera dig

Invandrare som kommer till Sverige skall erbjudas grundläggande utbildning i det svenska språket, svenska lagar, svensk historia och svensk kultur och samhällsliv. Man skall också kunna få hjälp med att få en eventuell tidigare utbildning från hemlandet validerad. Utöver detta skall ansvaret för individens anpassning till det svenska samhället vila på den enskilde. (Sverigedemokraterna och mångkulturalismen, s. 22)

Invandring från avlägsna kulturer starkt negativ

Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativ, såväl ekonomiskt som socialt. (Sverigedemokraterna och invandringen, s. 23)

Hot mot vår nationella identitet

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. (Sverigedemokraterna och invandringen, s. 23)

Åk hem om det inte passar

Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer. (Sverigedemokraterna och invandringen, s. 23)

Även föreningslivet kräver en stark gemensam identitet

Helt grundläggande för bevarandet och upprätthållandet av en livskraftig ideell sektor är förekomsten av ett starkt socialt kapital inom samhället. Detta förutsätter i sin tur en stark gemensam identitet. (Sverigedemokraterna och den ideella sektorn, s. 26)

Islam har svårt att samexistera med den västerländska kulturen

Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad. (Sverigedemokraterna och religionen, s. 27)

Befolkningsmässiga förändringar påverkar alla aspekter av ekonomin

Ekonomin bärs inte upp av likriktade, anonyma produktionsenheter utan av tänkande, kännande och kulturellt präglade människor. Vanor, seder, normer och värderingar har stor inverkan på ekonomin och skiftar från kultur till kultur och från nation till nation. Stora kulturella och befolkningsmässiga förändringar inom en stat påverkar således alla aspekter av ekonomin och förmågan att skapa tillväxt. Det sociala kapitalet är både ekonomins bas och dess smörjmedel. En ansvarsfull ekonomisk politik måste således vara inriktad på att långsiktigt bevara och stärka en hög nivå av socialt kapital. (Sverigedemokraterna och ekonomin, s. 31)

Arbetskraftsinvandring bidrar till ökad kulturell heterogenitet

Därför förespråkar vi en modell med gästarbetare, där utländsk arbetskraft kan få tillfälligt uppehållstillstånd knutet till arbetsmarknadens behov. Viktigt att komma ihåg är att människor är så mycket mer än bara produktionsenheter i en ekonomi och att ökad kulturell heterogenitet, via stora, långväga folkomflyttningar, som regel får betydande negativa konsekvenser för det sociala kapitalet i invandringslandet. (Sverigedemokraterna och arbetsmarknaden, s. 33)

Inneboende motsättning mellan välfärd och mångkulturalism

För att långsiktigt kunna slå vakt om folkhemstanken och välfärdsstaten måste man också slå vakt om den nationella sammanhållningen. Det måste finnas en gemensam identitet i botten för att de som har mer ska vara beredda att dela med sig till dem som har mindre. Av denna anledning finns det också en inneboende motsättning mellan välfärd och mångkulturalism. (Sverigedemokraterna och välfärden, s. 34)

Apropå rättssamhället

Som tidigare nämnts präglas människan av både sitt biologiska, historiska, kulturella och sociala arv. (Sverigedemokraterna och rättssamhället, s. 38)

Utbyte av idéer kan utgöra ett allvarligt hot mot den nationella identiteten

Sverigedemokraterna är positiva till ett utbyte av idéer, kulturimpulser och erfarenheter över nationsgränserna, under förutsättning att det sker på jämlika och frivilliga villkor och inte utgör något allvarligt hot mot den nationella identiteten. (Sverigedemokraterna och omvärlden, s. 43)

16 thoughts on “Har du läst SD:s principprogram?

  1. Det här du rätt i. Först måste man skilja religion från broderskap (fratanity).
   I ett religion har kan man komma och gå som man vill utan räddla för sitt liv och i broderskap kan man bara gå genom döden. Problemet ett är att folk med så kallad religion är i förnekelse. (För mig är det broderskap i förklädnad). När de börjar tala sanningen då kommer de se problem som växer i sverige.

   Svarige har ingen problem med andra kultur. Man har problem med kultur som bryter mot mänskliga rättigheter.

 1. Jag förstår inte att rasister och nazister med deras rädsla för andra kulturer, religioner eller andra grupper överhuvudtaget är ett måste för människans överlevnad som art –
  och det säger mig en hel del om deras intelligens – det som skulle hända om vi inte fick beblanda oss med andra grupper – oavsett religion, kultur eller hudfärg – är att dessa s.k. “vita – med svenskt ursprung” skulle vara så inavlade så de skulle inte ens se ut som människor till slut
  Som exempel kan man ta byar från förr – som inte ville att deras barn gifte sig med någon från en annan by – det var sämre folk – i dessa samhällen som finns än idag kan man fortfarande se inavelns påverkan på människorna som fortfarande bor där eller kommer från dessa samhällen som vägrade släppa in människor från andra samhällen –
  Resultatet är lägre intelligens, större antal missbildningar, mer fysiska och psykiska handikapp – fortfarande än idag finns dessa samhällen som helt enkelt fryser ut människor som flyttar dit – de kommer aldrig in i gemenskapen –
  Den stora frågan är ju då naturligtvis – är det dessa människor som idag röstar på ett parti som är både rasistiskt och nazistiska och vägra släppa in andra människor i sin närhet – det är ofattbart att vi inte kommit längre än till 1500 talet vad gäller vår syn på människor med olika ursprung – jag ser det som en skam för Sverige att detta ens förekommer – det visar ju verkligen på en bristande intelligens i den svenska befolkningen!

  1. Jag måste fråga dig: Kultur/ religon från Mellanöstern och Nordafrika , står de för upp för mänskliga rättigheter?

   Hur ser du på den växande fundamentalismen i förorterna?
   Är det Religonsfriheten , som försvaras?

   1. Först måste man skilja religion från broderskap (fratanity).
    I ett religion har kan man komma och gå som man vill utan räddla för sitt liv och i broderskap kan man bara gå genom döden. Problemet ett är att folk med så kallad religion är i förnekelse. (För mig är det broderskap i förklädnad). När de börjar tala sanningen då kommer de se problem som växer i sverige.

    Svarige har ingen problem med andra kultur. Man har problem med kultur som bryter mot mänskliga rättigheter.

 2. Att hålla sitt land, folkhemsidee och kultur främst ser jag som något väldigt positivt. En tankenöt: hur hade vårt östliga grannland sett ut utan den övertygelsen? ( Finland)

  1. Finland är ett intressant exempel eftersom svenskar är en nationell minoritet. Min far tillhör den minoriteten. Nu är jag ärligt talat dålig på finsk historia, men jag har intrycket att svenskarna har behandlats väl, även om de till stora delar levt i sina egna enklaver i framförallt Österbotten och där kunnat vårda sin egen kultur och sitt eget språk. Idag är deras status plötsligt ifrågasatta av SD:s systerparti Sannfinländarna. Det är ju hyfsat omotiverat, sett till den fredliga samvaron som har rått i århundraden och visar på hur trångsynt nationalismen kan vara…

  2. Jag tror att de hade varit både ekonomiskt och socialt rikare! De hade haft lättare att anpassa sig till förändringar istället för att hålla kvar i det gamla. Nokia kanske klarat omställningen i telekombranschen bättre, varven hade kanske funnits kvar…. jag bara gissar men ingen kan veta

  3. Folkhemmet skapades av P A Hansson och hans folkhem var precis tvärt emot det folkhem SD beskriver. De stjäl bara namnet för att lura så många som möjligt. SD:s folkhem är ett samhälle för en liten elit som får allt medan resten av befolkningen ska “föda” den genom minimal välfärd och stora pålagor.

 3. Jag har röstat SD 2014, finns flera punkter i SD’ S principprogram som jag inte stöttar , har nu skrivit och påpekat detta för SD.
  Det jag oroar mig för Sverige är: Att fundamentalismen får växa i förorterna , och att politiker och media stöttar det med Religonsfrihet .

  Jag är för Religonsfrihet , men vad är Religonsfrihet ?

  Religon/ kultur från Mellanöstern och Nordafrika , strider absolut mot mänskliga rättigheter. Är det Religonsfrihet i Sverige?

  1. Full religionsfrihet har man först den dagen man har ett fullt sekulärt (världsligt i motsats till religiöst) samhälle. Dvs den dagen staten är helt fristående och neutral i religiösa frågor. Staten garanterar alla religioners lika värde och rätt att existera och lägger sig inte i religioners, och andra föreningars, göranden och låtanden så länge man inte bryter mot lagen.
   Religionerna stöds av grundlagarna som hanterar yttrande-, åsikts- och tryckfrihetslagarna liksom alla andra föreningars aktiviteter i ett samhälle.
   SD förordar en statskyrka vilket betyder att en av alla religiösa inriktningar ska favoriseras av staten. Det är inte rimligt i en demokrati.

   1. Dmokrati är samhällets svar till teolgi på 1800-talet. Religion är ett styrsätt i samhället och bryter mot mänskliga rättigheter. Antigen har man demokrati eller annat.

    Först måste man skilja religion från broderskap (fratanity).
    I ett religion har kan man komma och gå som man vill utan räddla för sitt liv och i broderskap kan man bara gå genom döden. Problemet ett är att folk med så kallad religion är i förnekelse. (För mig är det broderskap i förklädnad). När de börjar tala sanningen då kommer de se problem som växer i sverige.

    Svarige har ingen problem med andra kultur. Man har problem med kultur som bryter mot mänskliga rättigheter.

  2. Det här du rätt i. Först måste man skilja religion från broderskap (fratanity).
   I ett religion har kan man komma och gå som man vill utan räddla för sitt liv och i broderskap kan man bara gå genom döden. Problemet ett är att folk med så kallad religion är i förnekelse. (För mig är det broderskap i förklädnad). När de börjar tala sanningen då kommer de se problem som växer i sverige.

   Svarige har ingen problem med andra kultur. Man har problem med kultur som bryter mot mänskliga rättigheter.

 4. Först måste man skilja religion från broderskap (fratanity).
  I religion har kan man komma och gå som man vill utan rädsla för sitt liv och i broderskap kan man bara lämna genom döden. Problemet är att folk med så kallad religion är i förnekelse. (Saningen är att islam är broderskap i förklädnad). När vi börjar tala sanningen om vår så kallad religion då kommer vi se problem som växer i sverige och SD hade stannat på 5% om den äns stannar kvar.

  Svarige har ingen problem med andra kultur. Man har bara problem med kultur som bryter mot mänskliga rättigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.